Logo: BIP

Kalendarz wydarzeńCzyste Powietrze

Konkurs "Wymień Kopciucha"

Regulamin Konkursu
Konkurs  dla dzieci w wieku od 3 do 14 lat  pod hasłem „Wymień kopciucha”. Organizatorem konkursu jest Gminny Punkt Czystego Powietrza w Bojadłach.
§1. Postanowienia ogólne
1. Cele konkursu:
a) Dotarcie do jak największej ilości beneficjentów, w celu zachęty ich do  wymiany nieefektywnych źródeł ciepła.
b) Inspirowanie do twórczych poszukiwań nowych rozwiązań ograniczających emisję szkodliwych substancji do atmosfery, które powstają na skutek ogrzewania domów jednorodzinnych z wykorzystaniem przestarzałych źródeł ciepła oraz niskiej jakości paliwa.
c) Alternatywna forma twórczego spędzania czasu wolnego.
d) Rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości oraz zdolności i umiejętności artystycznych dzieci.
2. Uczestnicy konkursu
Konkurs zostanie przeprowadzony wśród  dzieci w wieku  3- 14 lat zamieszkujących teren  Gminy Bojadła.
§2. Założenia organizacyjne
a) Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w trzech grupach wiekowych:  przedszkolaków,  uczniów klas I-III i  klas IV – VIII szkół podstawowych, zwanych dalej Uczestnikami.
b) Do konkursu przystępują uczniowie indywidualnie.
c) Każdy Uczestnik może nadesłać na konkurs tylko jedną pracę.
d) Prace konkursowe muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi, ani nieprzedstawianymi na innych konkursach.
e) Udział w konkursie jest bezpłatny.
f) Wymogi formalne:
 Wykonanie prac konkursowych:
Zadaniem uczestnika konkursu jest przygotowanie wiersza lub piosenki na temat zagadnień czystego powietrza pod hasłem „ Wymień kopciucha”  - pomysł i treść może być dziełem całej rodziny, jednakże dostosowana do wieku dziecka, tak by Uczestnik konkursu był w stanie swoje dzieło zaprezentować.
Praca powinna być podpisana  imieniem i nazwiskiem wraz z podaniem grupy wiekowej - przedszkolaków,  uczniów klas I-III i  klas IV – VIII szkół podstawowych.
1. Przebieg konkursu:
a) Ocenę prac przeprowadzi komisja konkursowa składająca się z przedstawicieli Gminy Bojadła, GOK Bojadła.
b) Decyzje komisji są ostateczne.
c) Kryteria oceniania prac:
  • Spełnienie wymogów formalnych;
  • Samodzielność wykonania (pomoc członków rodziny w projekcie pracy mile widziana);
  • Zgodność pracy z tematem;
  • Wartość merytoryczna prac;
  • Oryginalność/innowacyjność.
 
2. Prace należy przekazać na adres:
Na adres poczty elektronicznej czystepowietrze@bojadla.pl  do dnia 28 maja 2023r.
 
3. Nagrody
a) Organizator przyzna atrakcyjne nagrody autorom trzech najlepszych prac w danej grupie wiekowej oraz wyróżnienia. Nagrody zostaną wręczone na pikniku w dniu 4 czerwca 2023 r.
Komisja może rekomendować przyznanie nagród równorzędnych, bądź może zarekomendować nie przyznanie nagrody danego stopnia.
b) Lista laureatów i zwycięskie prace konkursowe, zostaną opublikowane na stronie internetowej – Gminy Bojadła, oraz ogłoszone na Pikniku Rodzinnym w dniu 4 czerwca 2023 r.
 
§3. Pozostałe ustalenia
a) Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w czasie jego trwania, przy czym zmiany te nie mogą mieć wpływu na prawo Uczestnika do nagrody.
b) Dostarczenie prac na Konkurs jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu.
c) W sprawach, nieuregulowanych powyższymi zapisami – rozstrzyga komisja konkursowa.
d) Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje podania w zgłoszeniu, przez Uczestników Konkursu nieprawidłowych danych.
e) Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez Uczestników zgody na przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych na potrzeby Konkursu.
f) Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich za naruszanie praw Autorskich w treści prac doręczonych Organizatorowi konkursu.
g) W sprawach nieunormowanych w niniejszym regulaminie, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych przepisów powszechnie obowiązujących.
h) Zapytania dotyczące konkursu można kierować na adres e-mail: nieruchomosci@bojadla.pl, e.lysiak@bojadla.pl , czystepowietrze@bojadla.pl

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją