Logo: BIP

Kalendarz wydarzeńKonsultacje społeczne

Protokół z konsultacji społecznych odnośnie zmiany rodzaju miejscowości

Wójt Gminy Zabór zaprasza do konsultacji dotyczących projektu Strategii Rozwoju Gminy Zabór na lata 2023-2031.

Ogłoszenie o publicznych konsultacjach programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bojadła w 2023 r.

Konsultacje projektu programu współpracy Gminy Bojadła w 2023 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy.

Wójt Gminy Bojadła zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w konsultacjach projektu programu współpracy Gminy Bojadła w 2023 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 
Konsultacje trwają od 17.10.2022r    do 14.11. 2022 roku.
 
Treść projektu programu i formularz do zgłaszania uwag znajdują się na stronie internetowej www.bojadla.pl oraz są dostępne bezpośrednio w Urzędzie Gminy przy ul. Sulechowskiej 35 w Bojadłach .
 
Wypełnione formularze konsultacji projektu programu współpracy na 2023 rok należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia    14.11.2022 roku na:
                                   ul. Sulechowska 35
                               66-130 Bojadła

Załączniki

DIALOG SPOŁECZNY W SPRAWIE USTALENIA OBSZARU LASÓW O ZWIĘKSZONEJ FUNKCJI SPOŁECZNEJ

Nadleśniczy Nadleśnictwa Sława Śląska zaprasza wszystkich zainteresowanych do dialogu społecznego na temat Projektu Zarządzenia w sprawie ustalenia w tutejszym Nadleśnictwie obszaru lasów o zwiększonej funkcji społecznej oraz określającego wymogi związane z wykonywaniem tam zadań gospodarczych. Projekt Zarządzenia, mapy przeglądowe z proponowaną lokalizacją takich lasów, Zarządzenie Dyrektora Generalnego LP nr 58 z 5 lipca 2022 r. wraz z Wytycznymi…, stanowią załączniki do niniejszego zaproszenia.
Uwagi lub wnioski w przedmiotowej sprawie można składać pisemnie na adres Nadleśnictwo Sława Śląska, ul. Niewidziajły 1A, 67-410 Sława, lub mailowo na adres: slawaslaska@zielonagora.lasy.gov.pl do dnia 12.09.2022r. Uwagi lub wnioski można również zgłaszać w formie ustnej w trakcie debaty publicznej, która odbędzie się 13.09.2022 r. w sali narad siedziby Nadleśnictwa i rozpocznie się o godz. 13:00.
Wszystkie podmioty, które zajmą konstruktywne stanowisko w przedmiocie Zarządzenia zostaną zaproszone do dalszego współdziałania z Nadleśnictwem w ramach Zespołu Lokalnej Współpracy, jako organu inicjującego, opiniującego i oceniającego działania Nadleśnictwa w lasach o zwiększonej funkcji społecznej.

Załaczniki dostępne pod adresem: https://slawaslaska.zielonagora.lasy.gov.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/1M8a/content/dialog-spoleczny-w-sprawie-ustalenia-obszaru-lasow-o-zwiekszonej-funkcji-spolecznej

Nadleśniczy 
Wiesław Daszkiewicz

Zarząd Województwa Lubuskiego Informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu dokumentu " Program Ochrony Środowiska dla województwa lubuskiego"

Załączniki

Raport podsumowujący konsultacje społeczne dotyczące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bojadła

Zapraszamy na spotkanie w sprawie projektu Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania...

 
Prosimy o wypełnienie Ankiety https://forms.gle/rokmTAzNSMe8FY3JA
 
Konsultacje będą prowadzone do 22.04.2022 r.

Konsultacje Społeczne w sprawie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bojadła w ramach projektu „Partycypacja w Planowaniu" (POWR.02.19.00-00-KP13/18)

Koordynatorem procesu konsultacji jest Pani Kamila Latarowska
dostępna pod nr tel. 68 329 76 11
parter, pok. nr 2 w Urzędzie Gminy 
 
 
Gmina Bojadła aktualnie prowadzi konsultacje społeczne dokumentu planistycznego - Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, które są podzielone na dwa etapy:
 
I etap - od uchwalenia przez gminę uchwały LII /239/2018 o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, do sporządzenia projektu dokumentu planistycznego i wystąpienia o opinię do gminnej komisji urbanistyczno - architektonicznej. Zakończenie pierwszego etapu planujemy w listopadzie 2019r.
 
IIetap - od wyłożenia projektu planu/ studium do publicznego wglądu do jego przedłożenia radzie gminy do uchwalenia.
 
Konsultacje są prowadzone przy wsparciu projektem "Partycypacja w planowaniu" (POWR.02.19.00-00-KP13/18) prowadzonym przez Fundację Stabilo z Torunia
 
Przeprowadzane będą na podstawie uchwalonego regulaminu uchwałą VIII/43/2019
 
Aby w całym procesie konsultacji wzieło jaknajwięcej osób planujemy wykorzystać do tego celu:
○ Ankiety elektronicznej dostępnej tutaj oraz tradycyjnej dostępnej w dyżurnym punkcie w GOK, Urzędzie Gminy oraz do pobrania tutaj
○ Namiot konsultacyjny podczas Dożynek Powiatowych Gminnych w Klenicy 31.08.2019r.
○ Mobilne konsultacje w formie rajdu rowerowego
○ Dyżurnego punktu konsultacyjnego w gminnym Ośrodku Kultury ( sala kameralna)
 
Wypełnione ankiety papierowe prosimy o wrzucenie do urn znajdujących się w dyżurnym punkcie w GOK oraz w Urzędzie Gminy.
 

Co to jest Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

najczęściej określane w skrócie jako studium uwarunkowań lub studium - dokument sporządzany dla całego obszaru gminy, określający w sposób ogólny politykę przestrzenną i lokalne zasady zagospodarowania
 
Zapoznaj się poradnikiem
 
Obejrzyj film promujący konsultacje w naszej gminie
 
Obecna mapa Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
   ANKIETA DO STUDIUM
Projekt Studium Uwarunkowań i Kierunkow Zagospodarowania Przestrzennego

Publiczne konsultacje programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi...

Ogłoszenie o publicznych konsultacjach programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Bojadła w 2022 r.

Działając na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 638 z późn. zm.)
Wójt Gminy Bojadła
w związku z opracowaniem projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt” na terenie Gminy Bojadła w 2022 roku, zapraszam wszystkie zainteresowane organizacje społeczne oraz podmioty, o których mowa w art. 11a ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 638 z późn. zm.) do wzięcia udziału w konsultacjach w zakresie projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania  bezdomności  zwierząt na terenie gminy Bojadła w 2022 r. ”
Konsultacje rozpoczną się w dniu 25 lutego 2022 r. a zostaną zakończone w dniu 18 marca 2022 r. Nie wydanie opinii w tym terminie uznaje się za akceptację programu.
Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a jej wyniki nie są wiążące.
W konsultacjach wziąć udział mogą organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działające na obszarze Gminy Bojadła oraz inne podmioty, o których mowa w art. 11a ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 638 z późn. zm.)
Forma konsultacji
Pisemne wyrażenie opinii na adres: Urząd Gminy Bojadła, ul. Sulechowska 35 , 66 – 130 Bojadła.
 
 
Wójt Gminy Bojadła
   /-/ Krzysztof Gola
1 2