Kalendarz wydarzeńInformacje oświatowe

STYPENDIA SZKOLNE 2021/2022

 • 20-07-2021
Stypendium Szkolne 2021/2022
 
 
Od 15 sierpnia 2021 r. można będzie składać wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego.
 
Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy w Bojadłach lub wysłać pocztą na adres: Urząd Gminy, ul. Sulechowska 35, 66-130 Bojadła, w nieprzekraczalnym terminie od 15 sierpnia do 15 września 2021 r., a w przypadku:
-  uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno – wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego – do dnia 15 lutego danego roku szkolnego;
-  słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października danego roku szkolnego

Wzór wniosku wraz z załącznikami jest dostępny na stronie Urzędu Gminy oraz w Urzędzie Gminy w pokoju nr 12.
Przyznawanie pomocy materialnej uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Bojadła odbywa się na podstawie ustawy o systemie oświaty art. 90b ust. 3 i 4 (Dz. U. z 2019 r. poz. 2197 z późn. zm.) oraz na podstawie  Uchwały nr XL/194/2018 Rady Gminy w Bojadłach w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bojadła.
Wniosek mogą złożyć: 
- rodzice, opiekunowie prawni niepełnoletniego ucznia,
- pełnoletni uczeń,
- dyrektor szkoły,
- stypendium szkolne może być także przyznane z urzędu.
Stypendium szkolne o charakterze socjalnym mogą otrzymać:
- uczniowie szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych (do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia) mieszkający na terenie Gminy Bojadła,
- wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych (do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki) mieszkający na terenie Gminy Bojadła.
Stypendium nie przysługuje:
• dzieciom odbywającym wychowanie przedszkolne,
• dzieciom odbywającym roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej,
• uczniom, którzy nie mieszkają na terenie Gminy Bojadła,
• uczniom, którzy otrzymują inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza dwudziestokrotności kwoty o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych w przypadku uczniów a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych osiemnastokrotności kwoty o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych,
• studentom.
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
Kryterium dochodowe uprawniające do ubiegania się o przyznanie stypendium wynosi 528 zł/osobę w rodzinie miesięcznie; dochód z gospodarstwa rolnego wynosi 308 zł/ha przeliczeniowy.
Wysokość stypendium uzależniona jest od wysokości dochodu na osobę.
 
Do wniosku należy dołączyć (w zależności od sytuacji ucznia):
 • Zaświadczenia o wysokości przychodów  z ostatniego miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku. wszystkich pełnoletnich członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym (przychód brutto pomniejszony o: zaliczkę na podatek, składkę na ubezpieczenie zdrowotne, składkę na ubezpieczenie społeczne oraz kwotę alimentów bieżących świadczonych na rzecz innych osób,
 • zaświadczenie z zakładu pracy,
 • zaświadczenie lub kserokopia aktualnej decyzji z ZUS, KRUS – przyznającej lub o waloryzacji renty/emerytury (oryginał do wglądu),
 • kserokopie decyzji o korzystaniu lub niekorzystaniu ze świadczeń z OPS (pomoc społeczna, pomoc socjalna),
 • kserokopia wyroku sądu zasądzającego alimenty lub zmieniającego wysokość zasądzonych alimentów wraz z potwierdzeniem ich otrzymywania (przekaz pocztowy, wyciąg bankowy) lub zaświadczenie komornika o nieściągalności alimentów,
 • w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego zaświadczenie o wielkości hektarów przeliczeniowych lub kserokopia ostatniego nakazu płatniczego (oryginał do wglądu),
 • w przypadku działalności gospodarczej (zasady ogólne i karta podatkowa), gdy była prowadzona w 2020 roku – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego oraz zaświadczenie/oświadczenie o wysokości osiągniętego dochodu,
 • oświadczenie o podejmowaniu prac dorywczych i otrzymywaniu z tego tytułu dochodu,
 • oświadczenie o wysokości uzyskanych dochodów z innych źródeł.
Do dochodu nie wlicza się:
• jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;
• zasiłku celowego;
• pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty;
• wartości świadczenia w naturze;
• świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych;
• dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego;
• świadczenia wychowawczego (tzw. „500+”), o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2018r. poz. 2134 ze zm.) oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2019r. poz. 1111 ze zm.).
 
Pouczenie:

Wnioskodawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić organ, który przyznaje stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego zgodnie z art. 90 o ust. 1 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (t.j. Dz. U. 2019r. poz. 1481 ze zm.).
• Stypendium szkolne wstrzymuje się lub cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowią podstawę przyznania stypendium szkolnego (art. 90 o ust. 4 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r.).
Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (art. 90 o ust. 5 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r.).
Na podstawie art. 233 kodeksu karnego kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
 
Stypendium szkolne może być przyznane w jednej lub kilku z następujących form:
 1. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;
 1. Pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników;
 1. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, ale tylko w stosunku do uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych;
 1. Świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający stypendium uzna to za właściwe.
Refundacja kosztów, o których mowa powyżej, zostanie dokonana, jeśli są one związane   z wydatkami, które dotyczą roku szkolnego, na który przyznane jest stypendium.
 
UWAGA:
 
Stypendium szkolne zostanie wypłacone po uprzednim przedstawieniu dokumentów potwierdzających poniesiony zakup pomocy edukacyjnych ucznia ( faktura/ rachunek wystawiony na jednego z rodziców).
 
Obuwie i odzież mogą stanowić pomoc o charakterze edukacyjnym jedynie w sytuacji, gdy wiążą się w sposób oczywisty i bezpośredni z procesem edukacji ucznia (np. strój na lekcje wychowania fizycznego, obowiązujący zgodnie z regulaminem szkoły strój szkolny) lub z jego zainteresowaniami i rozwojem jego zdolności (np. kimono dla ucznia trenującego karate).
Natomiast zakup codziennej odzieży lub obuwia, umożliwiającego uczniowi uczęszczanie do szkoły (kurtka, buty) należy do zakresu pomocy społecznej i nie może być finansowany w ramach stypendium szkolnego.
Refundacja kosztów, o których mowa powyżej, zostanie dokonana, jeśli są one związane   z wydatkami, które dotyczą roku szkolnego, na który przyznane jest stypendium.
 
WSZYSTKICH UBIEGAJĄCYCH SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE PROSI SIĘ O SKŁADANIE KOMPLETNYCH WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIÓW SZKOLNYCH.
 
 
KONTAKT:
Urząd Gminy w Bojadłach
Ul. Sulechowska 35
66-130 Bojadła
Pok. Nr 12
Magdalena Oczkoś-Wojciechowska
Tel: 68 329 76 00

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki