Kalendarz wydarzeńUłatwienia dla niepełnosprawnych

Deklaracja dostępności

 • 14-12-2020
Deklaracja Dostępności Gminy Bojadła
Aktualizacja nastąpiła dnia: 2024-04-12
 
Urząd Gminy Bojadła zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie  dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Gminy Bojadła.
 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie).
 • Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.
 • Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.
 • Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
 • Filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących.

Wyłączenia

 • Zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości.
 
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiszowych przeglądarki.
Dostępne w serwisie skróty klawiaturowe (accesskey):
 • [u] – Szybki przeskok do bloku: ustawienia dostępności
 • [m] – Szybki przeskok do bloku: menu główne
 • [t] – Szybki przeskok do bloku: główny obszar treści
 • [s] – Szybki przeskok do bloku: wyszukiwarka
 • [l] – Szybki przeskok do bloku: menu główne/lewe
Wywoływanie skrótów klawiaturowych w najpopularniejszych (na dzień dzisiejszy) wersjach przeglądarek internetowych:
 • Google Chrome v 80.X a lewy ALT + [litera_skrótu]
 • Mozilla Firefox v 74.X a lewy SHIFT + lewy ALT + [litera_skrótu]
 • Internet Explorer v 11.X a lewy ALT + [litera_skrótu]
 • Opera 67.X a lewy ALT + [litera_skrótu]
Oprócz powyższych skrótów w każdej z przeglądarek działa oczywiście pojedynczy przeskok który uruchamiamy wciskając przycisk TAB
Strona posiada ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami : wersję kontrastową, możliwość zmiany tekstu, widoczny fokus, wyróżnienie odnośników.
 
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osoba do kontaktu: Karol Matysik  e-mail informatyk@bojadla.pl tel. 881921677
 
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej. Żądanie  powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie o którą stronę internetowa chodzi oraz sposób kontaktu. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeśli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. W przypadku odmowy realizacji żądania zapewnienia dostępności wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu.
 
 
Dostępność architektoniczna
 
Siedziba : Urząd Gminy Bojadła ul. Sulechowska 35 66-130 Bojadła
 
Przed budynkiem jest oznakowane miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych.
Dostępność wejścia: wejście do urzędu, do USC oraz do OPS dostosowane dla niepełnosprawnych poprzez wykonany podjazd dla wózków inwalidzkich.
W urzędzie zapewniono komunikacje osobom niepełnosprawnym poprzez zainstalowanie domofonu, przywołującego pracownika schodzącego do petenta.
Wykonano wyróżnienia początku i końca schodów.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Ułatwienie komunikacji dla osób niesłyszących oraz słabo słyszących poprzez zamieszczenie przed wejściowymi drzwiami skrzynki na listy do której można wrzucić pismo lub wniosek, można również wysłać na adres urzędu bądź w formie e maila na adres urząd@bojadla.pl
Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:
W kontakcie z urzędem osoba uprawniona (głucha lub głuchoniewidoma ma prawo do pośrednictwa osoby przybranej lub tłumacza języka migowego. W Urzędzie Gminy Bojadła jest dostępna usługa tłumacza Polskiego Języka Migowego (PJM)
Świadczenie to jest BEZPŁATNE i przeznaczone dla osób uprawnionych będących osobami niepełnosprawnymi w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Informacja dla osoby uprawnionej
Osoby niesłyszące i mające trudności w komunikowaniu się, chcąc załatwić sprawę w Urzędzie Gminy Bojadła z pomocą tłumaczem języka migowego zobowiązane są do zgłoszenia chęci skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się z trzydniowym wyprzedzeniem i dokonać zgłoszenia w celu rezerwacji wizyty.
1. Wybierz preferowany przez siebie sposób komunikacji
Osoba zainteresowana załatwieniem sprawy urzędowej i chcąca skorzystać z osobistej pomocy tłumacza może wybrać jedną z form kontaktu:
·         e-mail pod adres : urzad@bojadla.pl;
·         numer: 68 3523 332 (korzystając z osoby przybranej);
i dokonać zgłoszenia w celu rezerwacji wizyty.
Zgłoszenie powinno zawierać:
·         imię i nazwisko osoby zainteresowanej;
·         propozycję terminu;
·         krótkie określenie sprawy;
·         kontakt zwrotny, na który zostanie nadesłana informacja z potwierdzeniem spotkania.
W zgłoszeniu należy zaznaczyć obowiązkowo czy komunikujesz się w polskim języku migowym(PJM), systemie językowo-migowym (SJM) czy sposobie komunikowania się osób głuchoniewidomych(SKOGN)
Zgłoszenia przesłane pocztą elektroniczną, w dni wolne lub poza godzinami pracy Urzędu będą rejestrowane i potwierdzane, w pierwszy dzień roboczy następujący po dacie odbioru maila.
 
Termin umówienia spotkania zależy od aktualnej dostępności tłumacza. O miejscu i terminie osobistego spotkania z tłumaczem  Urząd Gminy, poinformuje  na adres mail lub numer telefonu podany przez osobę zainteresowaną w zgłoszeniu.
 
W przypadku problemów z dostępnością architektoniczną prosimy o kontakt.
Osoba do kontaktu Marta Plawgo - Biernat e- mail Wyślij e-mail tel. 683523332

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją