Kalendarz wydarzeńAktualności

Informacja o wyniku przetargu na nieruchomości

  • 03-02-2023
 
Informacja o wyniku przetargu
 
Zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2021 r. poz. 2213), informuję, że w dniu 27 stycznia 2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Bojadłach- sala USC, ul. Sulechowska 35, przeprowadzono czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej będącej własnością Gminy Bojadła.
  1. Przedmiotem przetargu były następujące nieruchomości:
  1. działka  nr 521/4 o pow. 0,1555 ha, obręb Klenica, Gmina Bojadła, księga wieczysta nr ZG2S/00021712/3.
  2. działka  nr 521/10 o pow. 0,1391 ha, obręb Klenica, Gmina Bojadła, księga wieczysta nr ZG2S/00021712/3.
  1. Osoby dopuszczone do przetargu – Brak
  2. Osoby niedopuszczone do przetargu – Brak
  3. Cena wywoławcza nieruchomości:
działka 521/4 – 49.410,00 zł,
działka 521/10 -44.550,00 zł
Cena osiągnięta w przetargu – Brak ofert.
  1. Nabywca - Brak
 
Przetarg na ww. działki zakończył się wynikiem negatywnym, z uwagi na brak wpłaty wadium w określonym terminie i wysokości. W związku z powyższym stwierdzono brak osób dopuszczonych do przetargu.
 
Niniejsza informacja podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Bojadła w okresie 3 lutego 2023 r. do 10 lutego 2023 r. i umieszczeniu na stronie internetowej www.bip.bojadla.pl oraz www.bojadla.pl.
 
 
                                                                                                                             Wójt Gminy Bojadła
                                                                                                /-/ Krzysztof Gola

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją