Logo: BIP

Kalendarz wydarzeńAktualności

KONKURS! "Kobiety dla Polskiej Wsi"

Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku informuje o organizowanym przez działającą przy Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Radzie Kobiet w rolnictwie pt. "Kobiety dla polskiej wsi"
Konkurs ten skierowany jest dla kobiet działających nie tylko w samym rolnictwie, ale także w Kołach Gospodyń Wiejskich, przedsiębiorstwach, samorządzie terytorialnym, społecznictwie, kulturze ludowej czy nauce.
Zgłoszeń mogą dokonywać:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, jednostki doradztwa rolniczego, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, instytucje naukowo-badawcze, związki i organizacje rolnicze, wojewoda, marszałek województwa, starosta, prezydent miasta, burmistrz, wójt, sołtys, fundacje, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe oraz koła gospodyń wiejskich zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich.
Termin zgłoszeń upływa 12 września 2023 r. o godz.11:00 Pozostałe informacje dostępne są pod linkiem:

Ankieta na temat budowy nowej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Bełcze.

Ankieta na temat budowy nowej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Bełcze.
 
Chętnie poznamy Twoją opinię na temat tego przedsięwzięcia.
Ankieta będzie dostępna do 10.10.2023 r.
Link do Ankiety

Załączniki

Dożynki Gminne 2023

Załączniki

Piknik Ekologiczny " Eko Lubuskie"

Druga edycja Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Bojadła 28.07.2023
OGŁOSZENIE
 
W związku z ogłoszoną drugą edycją Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Gmina Bojadła informuje, że zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 2 uchwały nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków istnieje możliwość  udzielenia przez wnioskodawcę dotacji o której mowa w art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na nakłady konieczne, określone w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami lub znajdującym się w ewidencji zabytków wskazanej w art. 22 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
 
Szczegółowe zasady i warunki wnioskowania ośrodki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków dostępne są na stronie internetowej BGK pod adresem:
 
Podmioty uprawnione do otrzymania dotacji o której mowa wyżej prosimy o złożenie wniosków do Urzędu Gminy w Bojadłach w nieprzekraczalnym terminie do 11 sierpnia 2023r. osobiście lub email na adres urząd@bojadla.pl.
 
Gmina Bojadła zastrzega, że dotacja udzielona zostanie tylko na prace, na które będzie zgoda Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Dlatego przed złożeniem wniosku zakres prac powinien być uzgodniony z LWKZ. Uzyskanie wszelkich wymaganych prawem uzgodnień i pozwoleń leży po stronie wnioskodawcy.
 
Zgodnie z regulaminem Gmina może złożyć 10 wniosków, dlatego wnioski składane będą w kolejności wpływu.

Załączniki

Zintegrowane statystyki dot. gospodarstw rolnych

W dniach od 1 czerwca do 14 sierpnia 2023 r. na terenie całej Polski zostanie przeprowadzone badanie Zintegrowane statystyki dotyczące gospodarstw rolnych, formularz R-SGR oraz Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego, formularz R-ZW-S.

 

Osoby fizyczne, których gospodarstwa rolne zostały wylosowane do ww. badań mogą przekazać dane poprzez:

 • samodzielne wypełnienie formularza przez Internet w dniach 1 – 16 czerwca 2023 r., dostępnego na stronie badaniarolne2023.stat.gov.pl

Aby wziąć udział w badaniu on-line, należy zalogować się za pomocą loginu z listu Prezesa GUS oraz numeru PESEL użytkownika gospodarstwa rolnego. Link do badania biedzie dostępny na stronie internetowej 1 czerwca 2023 r.

 • rozmowę z ankieterem w trakcie wywiadu telefonicznego lub kontaktu bezpośredniego w dniach 19 czerwca – 14 sierpnia 2023 r.
 

Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej mogą udzielić wymaganych informacji poprzez:

 • samodzielne wypełnienie formularza przez Internet w dniach 1 – 16 czerwca 2023 r., dostępnego na stronie badaniarolne2023.stat.gov.pl 

Aby wziąć udział w badaniu on-line, należy zalogować się za pomocą danych uwierzytelniających z Portalu Sprawozdawczego GUS. Link do badania biedzie dostępny na stronie internetowej 1 czerwca 2023 r.

 • rozmowę z ankieterem w trakcie wywiadu telefonicznego w dniach 19 czerwca – 14 sierpnia 2023 r.

 

Tożsamość ankietera statystycznego można zweryfikować samodzielnie za pomocą aplikacji: https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/sprawdz-tozsamosc-ankietera bądź dzwoniąc na numer infolinii: 22 279 99 99 (opłata zgodnie z taryfą operatora), czynny od 29 do 31 maja, 14 sierpnia w godz. 8:00-15:00 oraz od 1 czerwca do 11 sierpnia br. w godz. 8:00-20:00 (z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt).

 

Więcej informacji nt. badań ankietowych prowadzonych przez statystykę publiczną znajduje się na stronie: https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/.

Bezpłatne Badania Profilaktyczne w Lubuskim

Bezpłatne Badania Profilaktyczne w Lubuskim.
Dokładne informacje dostępne na stronie Lubuskie.plDla mieszkańca - Zdrowie - Wiadomości - Zdrowie - Programy Zdrowotne
 
 

Wakacjada w Gminnym Ośrodku Kultury w Bojadłach

Zapraszamy dzieci szkolne i młodzież na Wakacjadę w Gminnym Ośrodku Kultury w Bojadłach.
Uwaga rodzice/opiekunowie ! Zapisy osobiście w Gminnym Ośrodku Kultury w Bojadłach.
Planujemy również "mobilną Wakacjadę" w sołectwach gminy. Terminy i program wkrótce.
Dziękuję.

17.06.2023 Impreza plenerowa "Po drugiej stronie odry"

Nadleśnictwo Sulechów jest zainteresowane zakupem lasów lub gruntów przeznaczonych do zalesienia

OGŁOSZENIE
 
O możliwości zakupu lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia.
Skarb Państwa -  Państwowe  Gospodarstwo  Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Sulechów informuje, że jest zainteresowane zakupem lasów lub gruntów przeznaczonych do zalesienia     na     podstawie     art.     37     ustawy     o     lasach     (Dz.     U.     z    2022     r. poz. 672 ze zm.}, zgodnie z którym kierownik jednostki  organizacyjnej Lasów  Państwowych, może nabywać stanowiące własność osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną  lasy, grunty  przeznaczone  do  zalesień  lub  inne grunty  lub  nieruchomości, jeżeli  jest to  uzasadnione potrzebami  gospodarki leśnej i nie narusza interesu Skarbu  Państwa.
Powyższe dotyczy lasów lub gruntów przeznaczonych do zalesienia położonych w zasięgu administracyjnym Nadleśnictwa Sulechów, który można sprawdzić na stronie Banku Danych o lasach pod adresem  htttps://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy
Procedura:
 1. Złożenie oferty przez właściciela do Nadleśnictwa.
 2. Wniosek    Nadleśnictwa     (drogą    służbową}    do    Dyrektora     Generalnego    Lasów Państwowych  o zgodę na zakup.
 3. Po uzyskaniu  zgody finalizacja transakcji  przed notariuszem.
Las lub grunt przeznaczony  do zalesienia  może być nabyty w przypadku:
 1. Oferty sprzedaży  złożonej przez właściciela.
 2. Bezpośredniej przyległości działki do gruntu pozostającego w zarządzie Lasów Państwowych.
 3. Zniesienia współwłasności lasu, gruntu przeznaczonego do zalesienia lub innego gruntu lub nieruchomości.
 4. Regulacji przebiegu granicy  polno-leśnej.
 5. Gdy  nie  graniczą  z gruntami  Nadleśnictwa,  ale  stanowią  zwarty  obszar  gruntów o powierzchni minimum kilkunastu ha gruntów, z dostępem do drogi publicznej.
Dodatkowe informacje:
 1. W Ewidencji Gruntów i Budynków (w Starostwie powiatowym) działka musi być sklasyfikowana jako las (Ls), a jeżeli jest rolą to musi być przeznaczona do zalesienia (w  gminnym   planie   zagospodarowania   przestrzennego   lub   posiadać   decyzję o warunkach zabudowy z przeznaczeniem na zalesienie).
 2. Sprzedawana nieruchomość musi mieć uregulowany stan  prawny  (m.in.  założoną księgę wieczystą i nie może być obciążona  na rzecz osób trzecich).
 3. Granice  działki są znane, widoczne w terenie i sąsiedzi nie są w sporze granicznym.
 4. Każdy przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie, dlatego Nadleśnictwo w trakcie rozpoznania sprawy może poprosić na piśmie o przesłanie dodatkowych informacji.
W przypadku podjęcia przez Nadleśnictwo na piśmie decyzji o chęci zakupu lasu lub gruntu  przeznaczonego do zalesienia,  należy przygotować:
 1. Wypis z ewidencji gruntów i mapę ewidencyjną.
 2. Wypis z Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy lub decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, z których wynika, że grunt jest przeznaczony do zalesienia.
 3. Oznaczenie księgi wieczystej prowadzonej dla lasu lub gruntu przeznaczonego do zalesienia.
 4. Oświadczenie właścicieli sąsiednich nieruchomości o braku sporów granicznych lub oświadczenie  o geodezyjnym  ustaleniu granic.
 5. Oświadczenie o braku obciążeń na rzecz osób trzecich.
 6. Oświadczenie o częściach składowych  oraz przynależnych.
 7. Ustaloną wartość rynkową odpowiadającą cenom rynkowym oraz realnej wartości gruntu, wykonaną przez rzeczoznawcę majątkowego.
Las, grunt do zalesienia może być nabyty za cenę nie wyższą od wartości  określonej przez  rzeczoznawcę majątkowego.
Osoby zainteresowane sprzedażą lasów, gruntów przeznaczonych do  zalesienia proszone są o kontakt z pracownikiem  Nadleśnictwa  Sulechów - Dariusz Semkło:
tel. 68 385 20 42 wew. 15,
 

Załączniki

1 2 3 4 5 6 ... 16