Logo: BIP

Kalendarz wydarzeńNews box

Życzenia z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego

Nadleśnictwo Sulechów jest zainteresowane zakupem lasów lub gruntów przeznaczonych do zalesienia

OGŁOSZENIE
 
O możliwości zakupu lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia.
Skarb Państwa -  Państwowe  Gospodarstwo  Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Sulechów informuje, że jest zainteresowane zakupem lasów lub gruntów przeznaczonych do zalesienia     na     podstawie     art.     37     ustawy     o     lasach     (Dz.     U.     z    2022     r. poz. 672 ze zm.}, zgodnie z którym kierownik jednostki  organizacyjnej Lasów  Państwowych, może nabywać stanowiące własność osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną  lasy, grunty  przeznaczone  do  zalesień  lub  inne grunty  lub  nieruchomości, jeżeli  jest to  uzasadnione potrzebami  gospodarki leśnej i nie narusza interesu Skarbu  Państwa.
Powyższe dotyczy lasów lub gruntów przeznaczonych do zalesienia położonych w zasięgu administracyjnym Nadleśnictwa Sulechów, który można sprawdzić na stronie Banku Danych o lasach pod adresem  htttps://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy
Procedura:
 1. Złożenie oferty przez właściciela do Nadleśnictwa.
 2. Wniosek    Nadleśnictwa     (drogą    służbową}    do    Dyrektora     Generalnego    Lasów Państwowych  o zgodę na zakup.
 3. Po uzyskaniu  zgody finalizacja transakcji  przed notariuszem.
Las lub grunt przeznaczony  do zalesienia  może być nabyty w przypadku:
 1. Oferty sprzedaży  złożonej przez właściciela.
 2. Bezpośredniej przyległości działki do gruntu pozostającego w zarządzie Lasów Państwowych.
 3. Zniesienia współwłasności lasu, gruntu przeznaczonego do zalesienia lub innego gruntu lub nieruchomości.
 4. Regulacji przebiegu granicy  polno-leśnej.
 5. Gdy  nie  graniczą  z gruntami  Nadleśnictwa,  ale  stanowią  zwarty  obszar  gruntów o powierzchni minimum kilkunastu ha gruntów, z dostępem do drogi publicznej.
Dodatkowe informacje:
 1. W Ewidencji Gruntów i Budynków (w Starostwie powiatowym) działka musi być sklasyfikowana jako las (Ls), a jeżeli jest rolą to musi być przeznaczona do zalesienia (w  gminnym   planie   zagospodarowania   przestrzennego   lub   posiadać   decyzję o warunkach zabudowy z przeznaczeniem na zalesienie).
 2. Sprzedawana nieruchomość musi mieć uregulowany stan  prawny  (m.in.  założoną księgę wieczystą i nie może być obciążona  na rzecz osób trzecich).
 3. Granice  działki są znane, widoczne w terenie i sąsiedzi nie są w sporze granicznym.
 4. Każdy przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie, dlatego Nadleśnictwo w trakcie rozpoznania sprawy może poprosić na piśmie o przesłanie dodatkowych informacji.
W przypadku podjęcia przez Nadleśnictwo na piśmie decyzji o chęci zakupu lasu lub gruntu  przeznaczonego do zalesienia,  należy przygotować:
 1. Wypis z ewidencji gruntów i mapę ewidencyjną.
 2. Wypis z Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy lub decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, z których wynika, że grunt jest przeznaczony do zalesienia.
 3. Oznaczenie księgi wieczystej prowadzonej dla lasu lub gruntu przeznaczonego do zalesienia.
 4. Oświadczenie właścicieli sąsiednich nieruchomości o braku sporów granicznych lub oświadczenie  o geodezyjnym  ustaleniu granic.
 5. Oświadczenie o braku obciążeń na rzecz osób trzecich.
 6. Oświadczenie o częściach składowych  oraz przynależnych.
 7. Ustaloną wartość rynkową odpowiadającą cenom rynkowym oraz realnej wartości gruntu, wykonaną przez rzeczoznawcę majątkowego.
Las, grunt do zalesienia może być nabyty za cenę nie wyższą od wartości  określonej przez  rzeczoznawcę majątkowego.
Osoby zainteresowane sprzedażą lasów, gruntów przeznaczonych do  zalesienia proszone są o kontakt z pracownikiem  Nadleśnictwa  Sulechów - Dariusz Semkło:
tel. 68 385 20 42 wew. 15,
 

Załączniki

Ankieta badawcza dla opracowania Strategii Rozwoju Terytorialnego na lata 2022-2030

Szanowni Państwo,
Gminy Pszczew, Trzciel, Szczaniec, Zbąszynek, Babimost, Kargowa, Trzebiechów, Bojadła, Przytoczna  przystąpiły do przygotowania Strategii Rozwoju Terytorialnego na lata 2022-2030 w ramach zawiązanego porozumienia międzygminnego „Razem dla wspólnego rozwoju”
Aktualnie trwają prace diagnostyczne i badania będące podstawą opracowania dokumentu.
Zapraszamy do wypełnienia ankiety wszystkich mieszkańców gmin leżących na obszarze porozumienia gmin tworzących partnerstwo międzygminne.
Państwa opinie będą wykorzystane przy planowaniu przez samorządy kierunków rozwoju i realizacji konkretnych inwestycji w ramach partnerstwa gmin.
 
 
Ankieta jest anonimowa. Wyniki będą przedstawione wyłącznie w formie zbiorczej, jako element raportu diagnostycznego.
 

ZOSTAŃ ZIELONOGÓRSKIM POLICJANTEM

 
Policja, jako ogólnopolski pracodawca, oferuje:
 • ciekawą, satysfakcjonującą służbę;
 • stabilne, stałe zatrudnienie;
 • wysoki poziom nauczania i zaplecza dydaktycznego w szkołach policyjnych;
 • wynagrodzenie 4854 zł netto po kursie podstawowym do 26 roku życia, 4544 zł netto po kursie podstawowym powyżej 26 roku życia;
 • nagrody roczne, motywacyjne, jubileuszowe;
 • prawa emerytalne po 25 latach służby;
 • możliwość doskonalenia zawodowego;
 • możliwość rozwoju zawodowego, a dla osób z wyższym wykształceniem możliwość zdobycia stopnia oficerskiego;
 • szeroki katalog specjalizacji;
 • wyjątkową rolę społeczną – bycie policjantem to nie tylko zawód, jest to służba społeczeństwu.
 
KRYTERIA:
 
artykuł 25 ustęp 1 Ustawy z dnia 6.04.1990 roku o Policji
 • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii;
 • który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • korzystający w pełni z praw publicznych;
 • posiadający wykształcenie co najmniej średnie lub średnie branżowe;
 • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować;
 • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.
Ponadto mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej to jest odbyli zasadniczą służbę wojskową lub zostali przeniesieni do rezerwy (odpowiedni wpis w książeczce wojskowej).
 
Wymagane niżej wymienione dokumenty możesz złożyć w Komendzie Miejskiej Policji w Zielonej Górze lub Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim:
 
Z chwilą złożenia dokumentów rozpoczyna się procedura kwalifikacyjna:
 
 • test wiedzy i test sprawności fizycznej przeprowadzany na terenie Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim lub jednej ze szkół policyjnych - wykaz materiałów do testu wiedzy na stronach internetowych;
 • test psychologiczny – komputerowy test psychologicznych oraz rozmowa z psychologiem policyjnym;
 • rozmowa kwalifikacyjna;
 • komisja lekarska - ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Policji;
 • postępowanie sprawdzające określone w przepisach o ochronie informacji niejawnych.
 
Informacje dotyczące procedury kwalifikacyjnej można znaleźć na stronie internetowej Komendy Głównej Policji (www.policja.pl ) lub na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji (www.lubuska.policja.gov.pl ), bądź też kontaktując się z Zespołem do spraw Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim lub pracownikami kadr Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze telefon 47 795 2610, 47 795 2612.
 
Ponadto zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w zajęciach przygotowujących kandydatów do służby w Policji do testu sprawności fizycznej – zajęcia w każdą środę od godziny 12.00 do 14.00 na hali akrobatycznej przy ulicy Urszuli w Zielonej Górze.

Ptasia Grypa Informacje

UWAGA! W ziązku z wykryciem na obrzeżach województwa lubuskiego ogniska  ptasiej grypy (HPAI) ,
zaleca się przestrzeganie zasad bioasekuracji przedstawionych na ulotce.