Logo: BIP

Kalendarz wydarzeńNews box

Nadleśnictwo Sulechów jest zainteresowane zakupem lasów lub gruntów przeznaczonych do zalesienia

OGŁOSZENIE
 
O możliwości zakupu lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia.
Skarb Państwa -  Państwowe  Gospodarstwo  Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Sulechów informuje, że jest zainteresowane zakupem lasów lub gruntów przeznaczonych do zalesienia     na     podstawie     art.     37     ustawy     o     lasach     (Dz.     U.     z    2022     r. poz. 672 ze zm.}, zgodnie z którym kierownik jednostki  organizacyjnej Lasów  Państwowych, może nabywać stanowiące własność osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną  lasy, grunty  przeznaczone  do  zalesień  lub  inne grunty  lub  nieruchomości, jeżeli  jest to  uzasadnione potrzebami  gospodarki leśnej i nie narusza interesu Skarbu  Państwa.
Powyższe dotyczy lasów lub gruntów przeznaczonych do zalesienia położonych w zasięgu administracyjnym Nadleśnictwa Sulechów, który można sprawdzić na stronie Banku Danych o lasach pod adresem  htttps://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy
Procedura:
 1. Złożenie oferty przez właściciela do Nadleśnictwa.
 2. Wniosek    Nadleśnictwa     (drogą    służbową}    do    Dyrektora     Generalnego    Lasów Państwowych  o zgodę na zakup.
 3. Po uzyskaniu  zgody finalizacja transakcji  przed notariuszem.
Las lub grunt przeznaczony  do zalesienia  może być nabyty w przypadku:
 1. Oferty sprzedaży  złożonej przez właściciela.
 2. Bezpośredniej przyległości działki do gruntu pozostającego w zarządzie Lasów Państwowych.
 3. Zniesienia współwłasności lasu, gruntu przeznaczonego do zalesienia lub innego gruntu lub nieruchomości.
 4. Regulacji przebiegu granicy  polno-leśnej.
 5. Gdy  nie  graniczą  z gruntami  Nadleśnictwa,  ale  stanowią  zwarty  obszar  gruntów o powierzchni minimum kilkunastu ha gruntów, z dostępem do drogi publicznej.
Dodatkowe informacje:
 1. W Ewidencji Gruntów i Budynków (w Starostwie powiatowym) działka musi być sklasyfikowana jako las (Ls), a jeżeli jest rolą to musi być przeznaczona do zalesienia (w  gminnym   planie   zagospodarowania   przestrzennego   lub   posiadać   decyzję o warunkach zabudowy z przeznaczeniem na zalesienie).
 2. Sprzedawana nieruchomość musi mieć uregulowany stan  prawny  (m.in.  założoną księgę wieczystą i nie może być obciążona  na rzecz osób trzecich).
 3. Granice  działki są znane, widoczne w terenie i sąsiedzi nie są w sporze granicznym.
 4. Każdy przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie, dlatego Nadleśnictwo w trakcie rozpoznania sprawy może poprosić na piśmie o przesłanie dodatkowych informacji.
W przypadku podjęcia przez Nadleśnictwo na piśmie decyzji o chęci zakupu lasu lub gruntu  przeznaczonego do zalesienia,  należy przygotować:
 1. Wypis z ewidencji gruntów i mapę ewidencyjną.
 2. Wypis z Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy lub decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, z których wynika, że grunt jest przeznaczony do zalesienia.
 3. Oznaczenie księgi wieczystej prowadzonej dla lasu lub gruntu przeznaczonego do zalesienia.
 4. Oświadczenie właścicieli sąsiednich nieruchomości o braku sporów granicznych lub oświadczenie  o geodezyjnym  ustaleniu granic.
 5. Oświadczenie o braku obciążeń na rzecz osób trzecich.
 6. Oświadczenie o częściach składowych  oraz przynależnych.
 7. Ustaloną wartość rynkową odpowiadającą cenom rynkowym oraz realnej wartości gruntu, wykonaną przez rzeczoznawcę majątkowego.
Las, grunt do zalesienia może być nabyty za cenę nie wyższą od wartości  określonej przez  rzeczoznawcę majątkowego.
Osoby zainteresowane sprzedażą lasów, gruntów przeznaczonych do  zalesienia proszone są o kontakt z pracownikiem  Nadleśnictwa  Sulechów - Dariusz Semkło:
tel. 68 385 20 42 wew. 15,
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki